Document

Chọn SP

Lựa chọn sản phẩm tại của hàng trực tuyến website hoặc fanpagr và shopee của Hoa Len Handmade.Document

Mã ưu đãi

Tiến hành sử dụng mã ưu đãi tại Hoa Len Handmade và thành toán ngay.Document

Nhận hàng

Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nếu sản phẩm đúng như yêu cầu và sử dụng.